Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN PHONESWAP B.V.

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle partijen ongeacht hun aard, die op enige wijze gebruik maken van de door de besloten vennootschap PhoneSwap B.V. aangeboden diensten.

 

Artikel 2 – Definities

PhoneSwap: de besloten vennootschap PhoneSwap B.V., gevestigd te (1062 GD) Amsterdam aan de Maassluisstraat 2, KvK-nummer 65478401.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website(s) van PhoneSwap één of meer producten te koop aanbiedt.

Bedrijfsmatig verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten te koop aanbiedt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website(s) van PhoneSwap een koopovereenkomst aangaat met een verkoper.

Gebruiker: elke partij ongeacht zijn/haar aard die de website(s) van PhoneSwap bezoekt althans daarvan anderszins gebruik maakt.

Transactie: een tussen gebruikers via de website(s) van PhoneSwap gesloten koopovereenkomst.

 

Artikel 3 – Activiteiten PhoneSwap

 1. PhoneSwap houdt een online platform in stand waarop partijen gebruikte telefoons te koop kunnen aanbieden en waar (potentiële) kopers deze telefoons kunnen vinden en een koopovereenkomst met de aanbieder kunnen sluiten. Daarnaast faciliteert PhoneSwap de goede en veilige afhandeling van verkopen die via haar website(s) tot stand komen.

 

 1. Indien tussen gebruikers een koopovereenkomst tot stand komt, geschiedt de afhandeling daarvan op de wijze die is aangegeven op de website(s) van PhoneSwap. In dat verband verricht PhoneSwap ten behoeve van de betreffende partijen uitsluitend de volgende activiteiten:
 • in ontvangst nemen van het verkochte toestel;
 • controleren of het toestel overeenstemt met de foto’s in de betreffende advertentie;
 • controleren van het toestel op uiterlijke beschadigingen;
 • controleren clean install (controleren of de telefoon is teruggezet naar fabrieksinstellingen)*
 • controleren van het IMEI-nummer van het verkochte toestel ten aanzien van diefstal/vermissing;
 • in ontvangst nemen van de koopprijs en verzendkosten voor het toestel;
 • verzenden van het verkochte toestel aan de koper;
 • doorbetaling van de koopprijs aan de verkoper behoudens tijdige reclame door de koper conform onderstaand artikel 6;

* De verkoper is verplicht om een aangeboden toestel te allen tijde terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en om gegevens zoals foto’s, telefoonnummers, (e-mail)berichten etc. te verwijderen alvorens het toestel aan PhoneSwap toe te zenden. PhoneSwap controleert uitsluitend of een toestel is teruggezet naar fabrieksinstellingen. Indien PhoneSwap constateert dat dit niet is gebeurd of indien PhoneSwap constateert dat het toestel nog gegevens bevat, is PhoneSwap te allen tijde gerechtigd om het toestel zonder overleg met de verkoper terug te zetten naar fabrieksinstellingen en om gegevens daarvan te verwijderen.

 

Artikel 4 – Vergoeding PhoneSwap en bijkomende kosten

 1. Ongeacht het bepaalde in artikel 6 komt in geval van een koopovereenkomst tussen gebruikers aan PhoneSwap te allen tijde een vergoeding toe gelijk aan vijf procent van de koopprijs, te voldoen door de verkoper, alsmede een vergoeding van € 10,- (zegge: tien Euro), te voldoen door de koper.

 

 1. Boven voornoemde vergoeding komen de met een transactie direct gemoeide kosten zoals verzendkosten voor rekening van de partij ten behoeve waarvan de betreffende kosten zijn gemaakt.

 

Artikel 5 – Algemene regels bij het aanbieden van toestellen, het plaatsen van advertenties en gebruik van accounts

 1. Bij het plaatsen van een advertentie op de website van PhoneSwap dan wel het aanmaken van een account dient de verkoper aan te geven of hij al dan niet handelt als bedrijfsmatig verkoper. Tevens dient de verkoper aan PhoneSwap zijn/haar telefoonnummer, adres en e-mailadres op te geven. Opgegeven persoonlijke gegevens worden door PhoneSwap vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van hetgeen in de voorwaarden van PhoneSwap is bepaald.

 

 1. Aan te bieden toestellen dienen te zijn teruggezet naar fabrieksinstellingen en dienen vrij te zijn van gegevens zoals telefoonnummers, (e-mail)berichten, foto’s etc. PhoneSwap adviseert verkopers om toestellen vergezeld te laten gaan van alle beschikbare originele toebehoren zoals verpakkingen, aankoopbewijzen, codekaarten, garantiebewijzen, registraties enz., aangezien dit succesvolle verkopen bevordert.

 

 1. Bij het plaatsen van een advertentie dient de verkoper PhoneSwap duidelijke foto’s aan te leveren van het aangeboden toestel, conform de op de website(s) van PhoneSwap aangegeven voorbeelden. Daarbij dient de verkoper in zijn omschrijving van het toestel duidelijk melding te maken van eventuele gebreken aan het toestel.
 2. Bedrijfsmatige verkopers dienen in advertenties krachtens artikel 38 Wet op de omzetbelasting prijzen inclusief BTW te vermelden.

 

 1. De verkoper dient advertenties te allen tijde up to date te houden. Indien een toestel niet langer beschikbaar is, dient de verkoper de betreffende advertentie onverwijld te verwijderen.

 

 1. Per advertentie max slechts één toestel worden aangeboden.

 

 1. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een aanduiding en omschrijving van het aan te bieden toestel te omvatten.

 

 1. Advertenties mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.

 

 

 1. Gratis advertenties blijven gedurende achtentwintig dagen op de website(s) van PhoneSwap staan, tenzij deze in verband met geslaagde verkoop of om een andere reden worden verwijderd. Gratis advertenties mogen slecht één keer op de website(s) van PhoneSwap worden geplaatst, gedurende een periode van achtentwintig dagen. Indien de advertentie binnen die periode wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd dezelfde advertentie te plaatsen of het betreffende toestel opnieuw aan te bieden, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat, zoals het per abuis verwijderen van een advertentie of het niet-doorgaan van een aankoop.

 

 1. Het is verboden om hetzelfde toestel gelijktijdig in meer dan één advertentie op de website(s) van PhoneSwap aan te bieden. Het is verboden om vanuit verschillende accounts gelijktijdig hetzelfde toestel aan te bieden.

 

 1. De volgende inhoud is niet toegestaan in advertenties:
 • persoons- gegevens c.q. contactgegevens, URL’s, hyperlinks, andere gegevens die het opnemen van direct contact met de adverteerder mogelijk maken;
 • persoons- of contactgegevens of handelsnamen van derden;
 • informatie die misleidend is ten aanzien van het aangeboden toestel of de persoon, hoedanigheid of aard van de verkoper of adverteerder;
 • discriminerende, beledigende, bedreigende, opruiende, politieke of seksuele inhoud of inhoud die in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
 • gegevens die niet in direct verband staan met het aangeboden toestel of slechts strekken tot het promoten van personen, bedrijven of diensten;
 • foto’s die geen betrekking hebben op het aangeboden toestel met toebehoren;
 • inhoud die slechts wordt geplaatst met als doel om verkeer op andere websites te genereren;
 • inhoud die op de een of andere wijze verband houd met illegale producten of diensten, of met goederen die op illegale wijze zijn of worden verkregen;
 • inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, modelrecht, databankrecht, etc.) of de handelsnaam van derden;
 • disclaimers ten aanzien van de echtheid of herkomst van een aangeboden toestel. De verkoper staat in voor de echtheid en herkomst van het toestel.

 

 1. Gebruikers dienen zelf altijd achtzaam te zijn op verboden of ongewenste inhoud en dienen deze aan PhoneSwap te melden wanneer zij deze signaleren. Gebruikers worden geacht zelf de toepasselijke wet- en regelgeving te kennen en dienen bij twijfel met PhoneSwap daarover contact op te nemen.

 

 1. Vergelijkingen van het aangeboden toestel met andere toestellen mogen alleen in de tekst van de advertentie worden vermeld en niet in de titel van de advertentie.

 

 1. Het is gebruikers niet toegestaan om het gebruik van hun account aan derden te verschaffen.

Artikel 6 – Bedenktijd en consumentenbescherming

PhoneSwap hanteert een voor de koper de mogelijkheid om binnen 48 uur na ontvangst van het aangekochte toestel alsnog van de aankoop af te zien, ongeacht de aard van de betrokken partijen. De wet biedt op dit punt aan consumenten tegenover (bedrijfsmatig handelende) verkopers echter aanzienlijk verdergaande bescherming. Gebruikers verklaren zich met de op de consumentenbescherming toepasselijke wet- en regelgeving bekend.

 

Artikel 7 – Aankopen, betaling, ver-/retourzending

 1. Zodra een koopovereenkomst ten aanzien van een toestel tot stand is gekomen, dient de verkoper het toestel binnen twee werkdagen aan PhoneSwap toe te zenden. PhoneSwap spant zich in om na ontvangst van het verkochte toestel dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen door te zenden naar de koper.

 

 1. Aansluitend op de dag waarop het toestel is afgeleverd aan de koper, houdt PhoneSwap de koopprijs gedurende ten minste drie werkdagen vast, alvorens deze aan de verkoper door te betalen, verminderd met de aan PhoneSwap toekomende vergoeding en met de transactie gemoeide kosten.

 

 1. Onverminderd de wettelijke bescherming die de koper geniet in geval van een consumentenkoop, is de koper zonder opgaaf van reden gerechtigd om binnen 48 uur na ontvangst van het toestel af te zien van de aankoop. Daartoe dient de koper hiervan binnen 48 na ontvangst melding te doen via de website van PhoneSwap, alsmede het toestel uiterlijk op de eerste daarop volgende werkdag aan PhoneSwap retour te zenden. Ook indien de koper van voornoemde mogelijkheid gebruik maakt, komen de kosten van retourzending aan PhoneSwap, alsmede de aan PhoneSwap toekomende vergoedingen voor rekening van de betreffende koper en verkoper. Na retourontvangst van een toestel zal PhoneSwap het door de koper betaalde – verminderd met kosten die voor rekening van de koper komen – binnen zeven werkdagen werkdagen op het door de koper aan te wijzen IBAN-nummer restitueren.

 

 1. Zodra PhoneSwap een toestel retour heeft ontvangen, meldt PhoneSwap dit aan de verkoper. Zodra de verkoper de kosten van retourzending van het toestel door PhoneSwap aan de verkoper heeft voldaan, verzendt PhoneSwap het toestel binnen twee werkdagen retour aan de verkoper. In plaats van verzending, kan de verkoper er ook voor kiezen om het toestel op een met PhoneSwap af te spreken tijdstip te komen afhalen op de vestiging van Phoneswap. In het laatste geval dient de verkoper zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort of identiteitskaart.

 

Artikel 8 – Zendingen

Alle zendingen van pakketten aan PhoneSwap dienen te verlopen via PostNL, dienen aangetekend te zijn met handtekening en legitimatie voor ontvangst en dienen verzekerd te zijn tot minimaal de koopprijs van het toestel met bijkomende kosten. Voor zendingen vanuit PhoneSwap is PhoneSwap gerechtigd om gebruik te maken van andere bezorgdiensten dan PostNL.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

In geval van een geschil ten aanzien van de koopovereenkomst en één der partijen daarom verzoekt, is PhoneSwap gerechtigd om de verkoper en de koper over en weer te voorzien van hun bij PhoneSwap bekende NAW-gegevens. Bovendien is PhoneSwap gerechtigd om (persoonlijke) informatie te verstrekken om zich te verweren in gerechtelijke procedures, om wettelijke verplichtingen in brede zin na te leven, de openbare veiligheid te waarborgen en om haar rechten te handhaven.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. PhoneSwap is nimmer partij bij een koopovereenkomst die via haar dienst(en) tot stand komt.

 

 1. PhoneSwap is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de door PhoneSwap aangeboden website(s) of overige diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Los van het feit dat PhoneSwap zich doorlopend inspant voor het veilig en goed functioneren van haar diensten en de juistheid van de inhoud daarvan, garandeert PhoneSwap het voorgaande op geen enkele wijze. PhoneSwap is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in of disfunctioneren van haar diensten.

 

 1. PhoneSwap is gerechtigd om zonder voorafgaande mededeling of opgaaf van reden haar diensten tijdelijk of permanent geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik daarvan geheel of gedeeltelijk te beperken, zonder dat in verband daarmee enig recht op schadevergoeding jegens PhoneSwap ontstaat.

 

 1. Indien aansprakelijkheid van PhoneSwap rechtens komt vast te staan, is deze tegenover de verkoper te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verkoper op basis van de transactie zou ontvangen, dan wel tot een bedrag van maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro), al naar gelang welk bedrag het laagst is. Tegenover de koper is de aansprakelijkheid van PhoneSwap te allen tijde beperkt tot het door de koper betaalde bedrag. PhoneSwap is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst of omzet, (meer)kosten voor de aanschaf van een ander toestel, etc.

 

 1. Elke gebruiker vrijwaart PhoneSwap voor aanspraken van derden ten aanzien van schade als gevolg van :
 • gebruik van de door PhoneSwap aangeboden diensten;
 • het gebruik van het gekochte toestel;
 • (beweerdelijke) inbreuken of andere onrechtmatige handelingen.

 

Artikel 11 – Juistheid van gegevens en handelingsbevoegdheid

De gebruiker van de door PhoneSwap aangeboden diensten staat in voor de juistheid van door hem of haar te verstrekken gegevens. De verkoper staat ervoor in rechthebbende te zijn op het door hem of haar aangeboden toestel, althans voor zijn of haar bevoegdheid om dit ter verkoop aan te bieden en over te dragen. De koper staat ervoor in dat hij/zij meerderjarig, handelingsbekwaam en voor zover toepasselijk vertegenwoordigingsbevoegd is.

 

Artikel 12 – Misbruik

 1. De gebruiker dient zich te onthouden van:
 • het verstrekken van (identiteits)informatie of inhoud die onjuist is dan wel inbreuk maakt op enige wet- of regelgeving of rechten van derden;
 • het betreden, gebruiken dan wel beïnvloeden van onderdelen van de diensten van PhoneSwap die niet-openbaar of beveiligd zijn;
 • het sturen of installeren van virussen, spyware, malware, spam, etc.
 • het aanbieden en/of afnemen van goederen waarvan de gebruiker weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze door misdrijf zijn verkregen of dat door de overdracht enig misdrijf wordt begaan;
 • het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van PhoneSwap, waaronder tevens begrepen het databankrecht dat PhoneSwap heeft op de inhoud van haar website(s).

 

 1. PhoneSwap is te allen tijde gerechtigd om een gebruiker de toegang tot haar diensten te weigeren en om inhoud te verwijderen.

 

 1. In geval van vermoedelijke strafbare feiten doet PhoneSwap daarvan altijd aangifte bij de politie en PhoneSwap behoudt zich alle rechten voor om betreffende toestellen over te dragen aan de politie.

 

Artikel – 13 Diversen

 1. PhoneSwap is te allen tijde gerechtigd om haar diensten en activiteiten uit te breiden, in te krimpen of te wijzigen.

 

 1. PhoneSwap is gerechtigd om op haar website(s) geplaatste advertenties zonder overleg (mede) op andere fora te (doen) plaatsen of vanaf andere fora rechtstreeks toegankelijk te maken.

 

 1. PhoneSwap is te allen tijd gerechtigd om de opmaak van advertenties te wijzigen of inhoud daarvan aan te passen, ter optimalisatie van de advertentie dan in verband met het in de voorwaarden van PhoneSwap of in toepasselijke wet- en regelgeving bepaalde. In geval van een aanpassing of verwijdering, doet PhoneSwap daarvan mededeling aan de adverteerder.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle dienstverlening door PhoneSwap is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.